Profil

Srđan Božić

Privredno pravo

Biografija

Rođen je 3.10.1993. godine u Doboju.

Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Modriči sa odličnim uspjehom.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao 2012. godine, a završio 8. septembra 2016. godine sa prosječnom ocjenom 9,3.

Tokom studiranja je više puta nagrađivan od strane fakulteta kao jedan od najuspješnijih studenata u svojoj generaciji.

Bio je uspješan polaznik Klinike za obligaciono pravo u okviru Pravnog fakulteta u trajanju od 3 semestra.

Primao je nekoliko stipendija:
Stipendija Opštine Modriča
Stipendija Vlade Republike Srpske – Fond „dr Milan Jelić“
Stipendija Republike Srbije.

Trenutno je na Master akademskim studjama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – modul - Poslovno- pravni, podmodul - Pravo privrednih društava.

Govori engleski jezik.

Naši ljudi