Profil

Miloš Sikiraš

Biografija

Miloš Sikiraš rođen je u Sarajevu, 25.12.1989. godine. Osnovnu školu je počeo da pohađa u Rudom, a sa odličnim uspjehom je završio u OŠ „ Dositej Obradović“, u Dvorovima, 2004. godine. Navedene godine je upisao srednju tehničku školu „Mihajlo Pupin“ u Bijeljini, koju je završio 2008. godine, takođe sa odličnim uspjehom i stekao zvanje tehničara elektroenergetike.

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisao je 2008. u Bijeljini, koji je završio u februaru 2013. godine, prosječnom ocjenom 8.71. Tokom studiranja je bio aktivan član Besjedničke sekcije i kao takav učestvovao na mnogobrojnim takmičenjima u Republici Srpskoj i okruženju. Tokom treće i četvrte godine studija bio je stipendista Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u kategoriji uspješni studenti.

Od marta 2013. godine zaposlen je kao advokatski pripravnik advokata Vesne Stevanović, a nakon polaganja pravosudnog ispita dana 18.11.2015. godine, pred Komisijom Ministarstva pravde FBiH, obavlja djelatnost stručnog saradnika kod istog advokata.

U časopisu za pravne i društvene nauke „Godišnjak“, Pravnog fakulteta UIS, kao koautor 2011. godine objavio je rad pod naslovom „ Mogućnosti evolucije partijskog sistema u BiH“. Maja 2012. godine učestvovao je na međunardnom naučnom skupu „A SAFE AND HEALTHY WORK ENVIROMENT“ (bezbjedna i zdrava radna okolina), u Sloveniji, sa referatom „Motivacija radnika kao faktor u povećanju produktivnosti radnika“. Novebra 2012. godine, u Banja Luci učestvovao je na naučno-stručnom skupu „ Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“, u organizaciji Privredne komore Republike Srpske i Saveza inovatora Republike Srpske. U zborniku radova sa ovog skupa, kao koautor objavio je rad „ Motivisanost radnika – vještina uspješnog menadžera“.

Govori engleski jezik.

Naši ljudi