Imovinsko i ugovorno pravo

Temeljnim dugogodišnjim radom, razvili smo bogatu praksu u svim oblastima koje se odnose na imovinsko i ugovorno pravo i stekli povjerenje kod klijenata, koji su u našem timu prepoznali sigurnog partnera i savjetnika u pogledu: zaključivanja ugovora, zastupanja u pregovorima u vezi zaključenja ugovora, naplate potraživanja, naknada materijalne i nematerijalne štete, sastavljanja testamenata i ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanja u vezi u nasljednopravnim sporovima, sporovima u vezi podjele i sastava zaostavštine, porodičnog prava (uključujući bračne sporove, razvode, predbračne ugovore, sporove oko vršenja roditeljskog prava i podjele imovine), prenosa prava svojine, zaštite posjeda i sporove koji nastanu povodom smetanja posjeda, pravnoizacije i uknjižbe objekata itd. 

Naša advokatska kancelarija je razvila bogatu praksu u izradi svih vrsta komercijalnih ugovora, uvijek uzimajući u obzir najbolji interes kliijenata i njegovu zaštitu kroz ugovoranje relevantnih pravnih normi.

Naš glavni princip prilikom pravnog savjetovanja u ovoj oblasti je da se izradi i zaključivanju ugovora pristupi tako da se maksimalno, i u okviru datih okolnosti optimalno zaštiti klijent, vodeći računa da stepen zaštite klijenta ne ugrozi povjerenje između ugovornih strana, kao ni realizaciju konkretnog pravnog posla.

Naš tim je visoko specijalizovan za izradu svih vrsta ugovora u okviru pojedinačnih oblasti našeg rada, ali se naše usluge pri izradi ugovora ne ograničavaju na pomenute oblasti, već nastojimo da u svakoj situaciji pronađemo najpovoljnije rješenje za klijenta, i to kroz kompleksan pristup i analizu cijele transakcije.


Naši ljudi