Invazija Bitcoina u sistemima koji ne poznaju kriptovalute i poreski tretman Bitcoina (praktični aspekti)

Bitcoin postaje svjetski hit kojim se bavi sve više ljudi. Uglavnom iznenađeni brzom zaradom koju ova kriptovaluta može da donese, sve veći broj ljudi se posvetio trgovini i prodaji Bitcoina, ali da pri tome ne znaju da je u pitanju valuta kod koje ne postoji monetarna vlast koja je kontroliše. Istovremeno, većina trgovaca Bitcoinom potpuno zaboravlja poreske aspekte kupovine i prodaje Bitocoina.

Advokatska kancelarija Stevanović zastupa sve veći broj klijenata, fizičkih lica, koja su se bavila trgovinom Bitcoinom i koji su pružali usluge tzv. "majninga" kod sebe u privatnim prostorijama, uglavnom registrovanim na imenima tih fizičkih lica. Istovremeno, ta lica su trgovala Bitocinom i po tom osnovu imala prihode od prodaje Bitcoina na svoje transakcione račune, što u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, što u inostranstvu.

U svakondevnom radu sa našim klijentima, prvo što ih upozoravamo je da ulaganje velike količine gotovih sredstava predstavlja potencijalnu opasnost, s obzirom da ne postoje nikakve garancije koje bi mogle da, u slučaju kraha valute, pokriju potencijalne rizike. Ne postoji nikakva formalno-pravna monetarna vlast koja bi bila odgovorna za kretanje te valute, već se navodno njena vrijednost stvara na osnovu ponude i tražnje na globalnom tržištu. Ovo se svakako pokazalo kao djelimično tačno, u vrijeme velikih padova vrijednosti Bitcoina, a dok je u tom momentu potražnja za ovom valutom bila velika. Ne treba da zavarava činjenica da neke od velikih svjetskih banaka, kao što je Morgan Stanley, dodatno usavršavaju svoje IT Platforme da bi omogućili klijentima lakšu trgovinu kriptovalutama. To je isključivo radi zarade, ali ne i pomaganja sigurnosti održavanja vrijednosti Bitcoina. U tom smislu, duboko smo zabrinuti za vrijednost investicija naših klijenata u ovakvu valutu.

Nadalje, jedan od glavnih problema se pojavljuje kod otvaranja transakcionih računa kod stranih banaka u zemljama okruženja (što okruženja, što dalje). Većna naših klijenata je smatrala da transakcije koje obavljaju nisu predmet kontrole. Čak šta više, u svim ugovorima o transakcionim računima sa tim bankama stoji obaveza banke o čuvanju poslovne tajne, ali to svakako ne znači da banke takve podatke ne mogu da proslijede nadležnim poreskim organima države u kojoj je sjedište banke. Kod većine naših klijenata se desilo da su banke po službenoj dužnosti dostavljale informacije obavještano-poreskim odjeljenjima poreskih uprava država domicila banke, koje su te podatke prosleđivali vlastima u BiH. Na bazi tako dostavljenih informacija, vršene su provjere prihoda fizičkih lica, a time i vanredne kontrole Poreske uprave Republike Srpske u pogledu prihoda koji su ostvareni od stane tih lica.

U nedavnoj kontroli koje je lokalna poreska vlast obavila kod nekoliko lica koji su vršili majning i trgovinu ovom valutom, izvršen je obračun svih prihoda toga lica koje je ostvarilo prodajom kripto valuta, te su isti oporezovani redovnom stopom na porez na dohodak. Na ovako donijeta rješenja, AK Stevanović je uložila žalbe koja su i dalje u postupku odlučivanja kod nadležnih repubičkih i kantonalnih ministarstava finansija.

U tom pravcu, preduzeli smo niz aktivnosti radi poučavanja velikog broja naših klijenata u vezi sa trgovinom Bitcoinom, jer poreski propisi naše zemlje ne poznaju pitanje trgovine kriptovalutama, pa svaki prihod koji se ostvari po prodaji ovih valuta predstavlja klasični prihod koji se ima prijaviti poreskoj upravi nadležnog entiteta ili kantona. Istovremeno, klijente stalno upoznajemo sa činjenicom da aktivnosti koje se vrše putem banaka što u zemlji, što u inostranstvu ne predstavljaju same po sebi bankarsku i poresku tajnu prema vlastima tih zemalja, kao i da se u međunarodnom smislu vrše razmjene informacija u pogledu kretanja novčanih tokova, koji su na kraju oprihodovani, ili dobrovoljno ili aktom poreske vlasti. Posebnu pažnju treba istaći da neprijavljivanje poreza predstavlja potencijalni domen i krivične odgovornosti u zavisnosti od vrijednosnog razreda koji je trebalo da bude prijavljen.

AK Stevanović u saradnji sa "Standard Računovodstvenim Uslugama" d.o.o. vrlo rado će pomoći i potencijalnim klijentima u pogledu pitanja rješavanja odnosa sa nadležnim poreskim vlastima u cijeloj zemlji.


Konakt osobe:

Goran Lukić,
Odjeljenje za finansije i plaćanja
AK Stevanović Centrala u Bijeljini
055 23 00 00
066 90 20 50


Slaviša Lakić
CEO
Standard Računovodstvene Usluge d.o.o.
Centrala u Bijeljini
055 22 4444